คำนวณอัตราผ่อนชำระต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำ

วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี %
ระยะเวลากู้ ปี
   
อัตราผ่อนต่อเดือน บาท/เดือน
รายได้ปัจจุบัน บาท/เดือน

คำนวณหาวงเงินที่สามารถกู้ได้

รายได้ขั้นต่ำ บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย %
ระยะเวลากู้ ปี
   
อัตราผ่อนต่อเดือน บาท
     


หมายเหตุ    รายได้ปัจจุบันหรือรายได้ขั้นต่ำ คือ รายได้ที่หักภาระทางนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การผ่อนรถ